Zasady przyznawania championatów

Championaty krajowe

a) Championat Polski Szczeniąt (od 01.01.2024r)
Na każdej z wystaw kynologicznych w kraju sędziemu przysługuje prawo przyznania
tytułu Najlepsze Młodsze Szczenię, Najlepsze Szczenię stanowiącego podstawę do
ubiegania się o tytuł Championa Polski Szczeniąt; przyznanie tytułu nie jest
obligatoryjne; każdorazowo pozostaje do uznania sędziego. Tytuł jest przyznawany na
podstawie 3-krotnie uzyskanego tytułu Najlepsze Szczenię lub/i Najlepsze Młodsze
Szczenię, od trzech różnych sędziów. Przynajmniej jeden z tytułów musi zostać
przyznany na wystawie międzynarodowej, klubowej lub specjalistycznej. Nie jest
wymagany odstęp czasowy między uzyskanymi tytułami Najlepsze Młodsze
Szczenię, Najlepsze Szczenię.
b) Młodzieżowy Championat Polski
Na każdej z wystaw kynologicznych w kraju sędziemu przysługuje prawo przyznania tytułu Zwycięzca Młodzieży, stanowiącego podstawę do ubiegania się o tytuł Młodzieżowego Championa Polski; przyznanie tytułu nie jest obligatoryjne; każdorazowo pozostaje do uznania sędziego.
Tytuł jest przyznawany na podstawie 3-krotnie uzyskanego tytułu Zwycięzcy Młodzieży, od 3 różnych sędziów. Przynajmniej jeden z tytułów musi zostać przyznany na wystawie klubowej lub międzynarodowej. Nie jest wymagany odstęp czasowy między uzyskanymi tytułami Zwycięzcy Młodzieży.
c) Championat Polski
Na każdej z wystaw kynologicznych w kraju sędziemu przysługuje prawo przyznania certyfikatu na Wystawowego Championa Polski (CWC).
W każdej rasie certyfikaty mogą otrzymać psy i suki, które uzyskały ocenę doskonałą z lokatą pierwszą w klasie pośredniej, otwartej, użytkowej i championów, bez względu na liczbę konkurentów; przyznanie tytułu nie jest obligatoryjne; każdorazowo pozostaje do uznania sędziego.
Trzy CWC uzyskane od trzech różnych sędziów – w tym, co najmniej jeden na wystawie klubowej lub międzynarodowej – są podstawą do przyznania psu (suce) tytułu Championa Polski, pod warunkiem, że między pierwszym a ostatnim wnioskiem upłynęło co najmniej 6 miesięcy (np. od 1.01 do 1.07).
d) Championat Polski Weteranów
Na każdej z wystaw kynologicznych w kraju sędziemu przysługuje prawo przyznania tytułu Zwycięzca Weteran, stanowiącego podstawę do ubiegania się o tytuł Championa Polski Weteranów; przyznanie tytułu nie jest obligatoryjne; każdorazowo pozostaje do uznania sędziego.
Tytuł ten jest przyznawany na podstawie 3-krotnie uzyskanego tytułu Zwycięzca Weteran otrzymanego od 3 różnych sędziów. Przynajmniej jeden z tych tytułów musi być przyznany na wystawie klubowej lub międzynarodowej. Nie jest wymagany odstęp czasowy między uzyskanymi tytułami Zwycięzcy Weterana.
Dyplomy „Championa Polski”, „Młodzieżowego Championa Polski” i „Championa Polski Weteranów” wydaje Zarząd Główny Związku na pisemny wniosek zainteresowanego (wzór wniosku stanowi załącznik do tego regulaminu) biorąc za podstawę sprawozdania z wystaw, przesłane przez organizatorów.
e) Grand Champion Polski
Tytuł może być przyznany psom i sukom, który spełniają następujące warunki:
– posiadają zatwierdzony tytuł Championa Polski,
– uzyskały trzy wnioski CWC w klasie championów uzyskane od 01.02.2018 na wystawach międzynarodowych lub championów organizowanych w Polsce, od trzech różnych sędziów, przy czym nie jest wymagany odstęp czasowy między wnioskami.
f) Championat Polski Weteranów
Na każdej z wystaw kynologicznych w kraju sędziemu przysługuje prawo przyznania
tytułu Zwycięzca Weteran, stanowiącego podstawę do ubiegania się o tytuł Championa
Polski Weteranów; przyznanie tytułu nie jest obligatoryjne; każdorazowo pozostaje do
uznania sędziego. Tytuł ten jest przyznawany na podstawie 3-krotnie uzyskanego
tytułu Zwycięzca Weteran otrzymanego od trzech różnych sędziów. Przynajmniej
jeden z tych tytułów musi być przyznany na wystawie międzynarodowej, klubowej lub
specjalistycznej. Nie jest wymagany odstęp czasowy między uzyskanymi tytułami
Zwycięzcy Weterana.

Championaty międzynarodowe FCI
Międzynarodowy Championat Piękności (C.I.B.) oraz Międzynarodowy Championat Wystawowy (C.I.E.)
Na wystawie międzynarodowej, organizowanej pod patronatem FCI, sędzia może przyznać certyfikat CACIB wymagany do uzyskania tytułów C.I.B. i C.I.E. dla jednego psa i jednej suki w rasie, bez względu na liczbę konkurentów.
Zasady przyznawania wniosków CACiB na Międzynarodowego Championa Piękności (C.I.B.) i Międzynarodowego Championa Wystawowego (C.I.E.).
O CACIB konkurują w drodze porównania psy (suki) z oceną doskonałą, lokatą pierwszą i wnioskiem CWC/CAC z klasy pośredniej, otwartej, użytkowej i championów. CACIB podlega zatwierdzeniu przez FCI.
Po przyznaniu CACIB-u sędzia przywołuje do porównania drugiego doskonałego psa z klasy, z której pochodzi pies, uzyskujący CACIB. Z porównania takiej nowej stawki może przyznać rezerwowy CACIB (res. CACIB).
Przyznanie tytułu CACIB i res. CACIB nie jest obligatoryjne; zależy od uznania sędziego.
CACIB rezerwowy (res. CACIB) może zostać przekształcony w CACIB na wniosek właściciela psa, który otrzymał res. CACIB lub na wniosek krajowej organizacji kynologicznej, której jest on członkiem, o ile spełnione zostaną następujące warunki:
– CACIB został przyznany psu, który jest już Międzynarodowym Championem Piękności lub Wystawowym (tytuł potwierdzony przez FCI).
– CACIB został przyznany psu, który w dniu wystawy spełniał warunki do uzyskania tytułu Międzynarodowego Championa Piękności lub Wystawowego.
– CACIB został przyznany psu, który nie posiada pełnego, trzypokoleniowego rodowodu uznanego przez FCI.
– CACIB został przyznany psu zgłoszonemu do niewłaściwej klasy, który nie miał prawa pretendować do tego tytułu.
b) Zasady przyznawania Międzynarodowego Championatu Piękności (C.I.B.).
PSY RAS NIEPODLEGAJĄCYCH PRÓBOM PRACY
Aby otrzymać tytuł Międzynarodowego Championa Piękności, psy tych ras muszą uzyskać cztery certyfikaty na Międzynarodowego Championa Piękności (CACIB) w trzech różnych krajach, od trzech różnych sędziów, w minimalnym odstępie 1 roku (np. 1.01.2011 pierwszy CACIB i 1.01.2012 ostatni CACIB).
PSY RAS PODLEGAJĄCYCH PRÓBOM PRACY
Aby otrzymać tytuł Międzynarodowego Championa Piękności, psy tych ras muszą uzyskać w dwóch różnych krajach, od dwóch różnych sędziów dwa certyfikaty na Międzynarodowego Championa Piękności (CACIB).
Pomiędzy pierwszym a ostatnim wnioskiem CACIB musi upłynąć przynajmniej jeden rok (np. 1.01.2011 pierwszy CACIB i 1.01.2012 ostatni CACIB).
Ponadto psy tych ras muszą uzyskać:
– co najmniej trzecią lokatę lub ocenę „dobrą” podczas konkursów, na których przyznawany jest wniosek na Championat Pracy Krajowy (CPC). Jeśli próby oceniane są za pomocą punktów, nie bierze się pod uwagę oceny, a pies musi uzyskać co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów.
Wyjątek:
– foksteriery – podczas prób ocenianych metodą punktacji pies musi uzyskać w próbach norowania co najmniej 60 % możliwych do uzyskania punktów,
– psy użytkowe: patrz Regulamin Międzynarodowy dla Psów Użytkowych.
c) Zasady przyznawania Międzynarodowego Championatu Wystawowego (C.I.E.).
Tytuł ten może być przyznany psom ras poddawanych próbom pracy (zgodnie z nomenklaturą ras FCI).
Do uzyskania tytułu Międzynarodowego Championa Wystawowego pies musi spełnić następujące warunki:
– uzyskać cztery wnioski CACIB w trzech krajach od trzech różnych sędziów,
– pomiędzy pierwszym a ostatnim wnioskiem CACIB musi upłynąć przynajmniej jeden rok (np. 1.01.2011 pierwszy CACIB i 1.01.2012 ostatni CACIB).
d) Podania o Międzynarodowe Championaty należy kierować do FCI za pośrednictwem Zarządu Głównego ZKwP.

Klasy wystawowe
Psy mogą być zgłaszane na wystawę wyłącznie do jednej z następujących klas:
a) klasy młodszych szczeniąt – wiek od 4 do 6 miesięcy,
b) klasy szczeniąt – wiek od 6 do 9 miesięcy,
c) klasy młodzieży – wiek od 9 do 18 miesięcy,
d) klasy pośredniej – wiek od 15 do 24 miesięcy,
e) klasy otwartej – wiek powyżej 15 miesięcy,
f) klasy użytkowej – wiek powyżej 15 miesięcy, z certyfikatem użytkowości.
g) klasy championów – dla psów posiadających tytuły championa międzynarodowego lub krajowego polskiej lub zagranicznej organizacji kynologicznej uznanej przez FCI – nie dotyczy championatów młodzieżowych.
Kserokopię championatu należy dołączyć do zgłoszenia psa na wystawę.
W przypadku braku stosownych załączników przy zgłoszeniu do klasy użytkowej lub championów, organizator przenosi psa do klasy otwartej
h) klasy weteranów – dla psów i suk, które ukończyły 8 lat.
Datą decydującą o wieku psa jest dzień wystawienia (np. pies urodzony 15 maja może być wystawiony w klasie szczeniąt najwcześniej 15 listopada).

Regulamin Wystaw Psów Rasowych – oficjalna strona ZKWP