Zasady wystawiania psów rasowych

Zasady sędziowania na wystawach psów
Do   podejmowania   decyzji   o   przyznaniu   ocen,   lokat ,  certyfikatów  i  tytułów, upoważniony  jest  jedynie  uprawniony  sędzia  kynologiczny  z  Polski  lub uprawniony sędzia zaproszony  z  uznanych przez  FCI organizacji kynologicznych innych krajów. Jest  on  zobowiązany  do  przeprowadzenia jednoosobowej oceny  bez  ingerencji  osób trzecich. W sprawach organizacyjnych sędzia korzysta z pomocy personelu ringowego.
Na wystawach międzynarodowych, klubowych organizowanych przez Klub – Komisję ZG oraz championów w Polsce mogą sędziować wyłącznie sędziowie międzynarodowi. Na wystawach krajowych i wystawach klubów wybieralnych, mogą sędziować sędziowie międzynarodowi i krajowi. Sędziowie  zagraniczni  mogą  sędziować  na  wystawach  w  Polsce  rasy,  na  które  mają uprawnienia i odpowiednie doświadczenie w swoim kraju; każdorazowo konieczne jest uzyskanie  potwierdzenia  uprawnień  sędziów  zagranicznych  według  systemu obowiązującego w tej organizacji. Sędziowie są zobowiązani do oceny psów na podstawie aktualnie obowiązującego wzorca FCI. Sędziowie z krajów, które nie są członkami FCI, mogą sędziować na wystawach FCI tylko w przypadku, kiedy ich krajowa organizacja kynologiczna jest związana z FCI umowami kontraktowymi lub innymi ustaleniami umownymi i pod warunkiem, że ich nazwisko znajduje się na oficjalnej liście sędziów tej organizacji. 
Karty ocen sporządza się w trzech egzemplarzach z przeznaczeniem:
a) oryginał dla wystawcy,
b) drugi egzemplarz dla oddziału organizującego wystawę,
c) trzeci egzemplarz dla Klubu Komisji Zarządu Głównego.

Oceny
Przy indywidualnej ocenie psów sędzia bierze pod uwagę ich wady wrodzone i nabyte, fizyczne  i psychiczne. W  efekcie  tej  oceny    pies ,  wystawiany  w  klasach  młodzieży, pośredniej,  otwartej,  użytkowej, championów i  weteranów może  otrzymać  jedną  z poniższych ocen:
DOSKONAŁA, BARDZO DOBRA, DOBRA, DOSTATECZNA, DYSKWALIFIKUJĄCA, NIE DO OCENY.
Oprócz oceny indywidualnej sędzia dokonuje oceny porównawczej i ustala lokaty od I do IV, wyłącznie dla psów z ocenami doskonałymi i bardzo dobrymi. Wszystkie pozostałe psy otrzymują oceny indywidualne bez lokat. Na wystawach klubowych, na podstawie uchwały Klubu, lokaty mogą otrzymać wszystkie psy i suki w klasie. W klasach młodszych szczeniąt i szczeniąt pies może otrzymać oceny: WYBITNIE OBIECUJĄCY (WO), OBIECUJĄCY (OB), MAŁO OBIECUJĄCY (MO). Psy w tych klasach uzyskują lokaty od I do IV, bez względu na uzyskaną ocenę.

Definicje ocen

Ocena  „DOSKONAŁA”  (DOSK.)  może  być  przyznana  psu  bardzo  bliskiemu  ideałowi wzorca rasy,     będącemu  w doskonałej kondycji fizycznej i psychicznej, który wykazuje harmonię oraz klasę w postawie i ruchu. Jego zalety jako przedstawiciela rasy pozwalają zignorować drobne niedoskonałości, ale piętno płci musi być wyraźne.
Ocena  „BARDZO  DOBRA”  (BDB)  może  zostać  przyznana  jedynie  psu,  który  ma typowe cechy rasy i ma zachowane proporcje oraz jest we właściwej kondycji. Nieliczne, drobne  błędy  mogą  być  tolerowane,  o  ile  nie  dotyczą  budowy  psa.  Ta  ocena  może  być przyznana jedynie psu wysokiej klasy.
Ocena  „DOBRA”  (DB) powinna  być  przyznana  psu,  który  ma  główne  cechy charakterystyczne  rasy,  a  wykazywane  wady  nie  są  dyskwalifikujące,  ani  nie  zostały skorygowane chirurgicznie lub ukryte w inny niedozwolony sposób.
Ocena „DOSTATECZNA” (DOST.) powinna być przyznana psu, który odpowiada wzorcowi rasy, jednak nie posiada pewnych cech uznanych za istotne lub którego kondycja fizyczna nie jest optymalna.
Ocena „DYSKWALIFIKUJĄCA”  (DYSKW.) powinna być przyznana psu, który nie odpowiada typowi wymaganemu we wzorcu rasy, którego zachowanie wyraźnie odbiega od wzorca lub jest agresywne, który wykazuje anomalie jąder, wady uzębienia lub z gryzu,  wady  maszczenia,  gatunku szaty lub albinizm. Ocena ta powinna być przyznana psom, których wady typu mogą stanowić zagrożenie dla ich zdrowia oraz psom wykazującym dyskwalifikujące wady wymienione we wzorcu rasy.
Psy, którym nie można przyznać żadnej z powyższych ocen, powinny zostać zwolnione z ringu z werdyktem NIE DO OCENY (NDO). To określenie jest przewidziane dla każdego psa, który nie  porusza  się  prawidłowo,  stale  skacze  na  wystawcę  lub  próbuje  uciec  z  ringu,  co uniemożliwia ocenę mechaniki i typowości ruchu nie pozwala dotknąć się sędziemu, uniemożliwiając ocenę zgryzu i uzębienia, szaty, budowy ciała, ogona lub jąder wykazuje ślady przeprowadzonych operacji lub leczenia oraz zabiegów, które mogą być uznane za próbę oszustwa.
To  samo dotyczy  sytuacji,  gdy  sędzia  ma  uzasadnione  podejrzenia,  że  przeprowadzono operację,  której  celem  było  skorygowanie  wad  powiek,  uszu  lub  ogona.  Uzasadnienie adnotacji NIE DO OCENY powinno być wpisane w karcie oceny psa.

Medale, rozety i tytuły
W każdej klasie i rasie, z wyjątkiem klas młodszych szczeniąt i szczeniąt, organizator może przyznać medale lub rozety dla 3 psów, które uzyskały ocenę doskonałą oraz I, II i III lokatę; za lokatę I przyznaje się medal złoty, za lokatę II medal srebrny, za lokatę III medal brązowy.
Koszt zakupu medali ponosi organizator wystawy.
Tytuł Zwycięzca Młodzieży może otrzymać na każdej wystawie (nie dotyczy wystawy championów) i w każdej rasie pies oraz suka, które uzyskają w klasie młodzieży ocenę doskonałą i lokatę pierwszą. Wyjątek mogą stanowić rasy występujące w kilku, ocenianych oddzielnie, odmianach np. umaszczenia, szaty, wielkości. Wykaz tych ras oraz zasady przyznawania im tytułu zawarte są w załączniku do niniejszego regulaminu.
W porównaniu Zwycięzców Młodzieży psa i suki wybiera się Najlepszego Juniora w Rasie. Wyboru tego sędzia dokonuje w trakcie porównania o Zwycięstwo Rasy.
Tytuł Młodzieżowy Zwycięzca Polski z podaniem miasta i roku uzyskuje pies i suka, które uzyskały ten tytuł, według zasad dla młodzieży omówionych wyżej, na wystawie międzynarodowej. Tytuł ten przyznawany jest tylko na jednej wystawie międzynarodowej w roku – wyznaczonej uchwałą Plenum Zarządu Głównego.
Tytuł Najlepszy Dorosły Pies, Najlepsza Dorosła Suka mogą otrzymać, w każdej rasie, psy i suki z ocenami doskonały mi,  pierwszymi lokatami i wnioskiem CWC z klasy pośredniej, otwartej, użytkowej i championów, konkurując ze sobą w tzw. porównaniu. Wyjątek  mogą stanowić  rasy  występujące  w  kilku,  ocenianych  oddzielnie,  odmianach  np.  umaszczenia, szaty, wielkości. Wykaz tych ras oraz zasady przyznawania im tytułu zawarte są w załączniku do niniejszego regulaminu.
Tytuł Zwycięzca Polski z podaniem miasta i roku może otrzymać pies i suka, zwyciężając omówione wyżej „porównanie” na jednej wystawie międzynarodowej w roku – według uchwały Plenum Zarządu Głównego.
Tytuł Zwycięzca Wystawy Championów z podaniem miasta i roku może otrzymać w każdej rasie pies i suka na wystawie championów. O tytuł ten konkurują psy (suki) z tytułami: Międzynarodowego Championa Piękności, Championa oraz Młodzieżowego Championa (w okresie pierwszego roku po uzyskaniu tego tytułu) danego kraju.

Championaty krajowe
a) Championat Polski

Na każdej z wystaw kynologicznych w kraju sędziemu przysługuje prawo przyznania certyfikatu na Wystawowego Championa Polski (CWC).
W każdej rasie certyfikaty mogą otrzymać psy i suki, które uzyskały ocenę doskonałą z lokatą pierwszą w klasie pośredniej, otwartej, użytkowej i championów, bez względu na liczbę konkurentów; przyznanie tytułu nie jest obligatoryjne; każdorazowo pozostaje do uznania sędziego.
Trzy CWC uzyskane od trzech różnych sędziów – w tym, co najmniej jeden na wystawie klubowej lub międzynarodowej – są podstawą do przyznania psu (suce) tytułu Championa Polski, pod warunkiem, że między pierwszym a ostatnim wnioskiem upłynęło co najmniej 6 miesięcy (np. od 1.01 do 1.07).
b) Młodzieżowy Championat Polski
Na każdej z wystaw kynologicznych w kraju sędziemu przysługuje prawo przyznania tytułu Zwycięzca Młodzieży, stanowiącego podstawę do ubiegania się o tytuł Młodzieżowego Championa Polski; przyznanie tytułu nie jest obligatoryjne; każdorazowo pozostaje do uznania sędziego.
Tytuł jest przyznawany na podstawie 3-krotnie uzyskanego tytułu Zwycięzcy Młodzieży, od 3 różnych sędziów. Przynajmniej jeden z tytułów musi zostać przyznany na wystawie klubowej lub międzynarodowej. Nie jest wymagany odstęp czasowy między uzyskanymi tytułami Zwycięzcy Młodzieży.
c) Championat Polski Weteranów
Na każdej z wystaw kynologicznych w kraju sędziemu przysługuje prawo przyznania tytułu Zwycięzca Weteran, stanowiącego podstawę do ubiegania się o tytuł Championa Polski Weteranów; przyznanie tytułu nie jest obligatoryjne; każdorazowo pozostaje do uznania sędziego.
Tytuł ten jest przyznawany na podstawie 3-krotnie uzyskanego tytułu Zwycięzca Weteran otrzymanego od 3 różnych sędziów. Przynajmniej jeden z tych tytułów musi być przyznany na wystawie klubowej lub międzynarodowej. Nie jest wymagany odstęp czasowy między uzyskanymi tytułami Zwycięzcy Weterana.
Dyplomy „Championa Polski”, „Młodzieżowego Championa Polski” i „Championa Polski Weteranów” wydaje Zarząd Główny Związku na pisemny wniosek zainteresowanego (wzór wniosku stanowi załącznik do tego regulaminu) biorąc za podstawę sprawozdania z wystaw, przesłane przez organizatorów.
d) Grand Champion Polski
Tytuł może być przyznany psom i sukom, który spełniają następujące warunki:
– posiadają zatwierdzony tytuł Championa Polski,
– uzyskały trzy wnioski CWC w klasie championów uzyskane od 01.02.2018 na wystawach międzynarodowych lub championów organizowanych w Polsce, od trzech różnych sędziów, przy czym nie jest wymagany odstęp czasowy między wnioskami.

Championaty międzynarodowe FCI
Międzynarodowy Championat Piękności (C.I.B.) oraz Międzynarodowy Championat Wystawowy (C.I.E.)
Na wystawie międzynarodowej, organizowanej pod patronatem FCI, sędzia może przyznać certyfikat CACIB wymagany do uzyskania tytułów C.I.B. i C.I.E. dla jednego psa i jednej suki w rasie, bez względu na liczbę konkurentów.
Zasady przyznawania wniosków CACiB na Międzynarodowego Championa Piękności (C.I.B.) i Międzynarodowego Championa Wystawowego (C.I.E.).
O CACIB konkurują w drodze porównania psy (suki) z oceną doskonałą, lokatą pierwszą i wnioskiem CWC/CAC z klasy pośredniej, otwartej, użytkowej i championów. CACIB podlega zatwierdzeniu przez FCI.
Po przyznaniu CACIB-u sędzia przywołuje do porównania drugiego doskonałego psa z klasy, z której pochodzi pies, uzyskujący CACIB. Z porównania takiej nowej stawki może przyznać rezerwowy CACIB (res. CACIB).
Przyznanie tytułu CACIB i res. CACIB nie jest obligatoryjne; zależy od uznania sędziego.
CACIB rezerwowy (res. CACIB) może zostać przekształcony w CACIB na wniosek właściciela psa, który otrzymał res. CACIB lub na wniosek krajowej organizacji kynologicznej, której jest on członkiem, o ile spełnione zostaną następujące warunki:
– CACIB został przyznany psu, który jest już Międzynarodowym Championem Piękności lub Wystawowym (tytuł potwierdzony przez FCI).
– CACIB został przyznany psu, który w dniu wystawy spełniał warunki do uzyskania tytułu Międzynarodowego Championa Piękności lub Wystawowego.
– CACIB został przyznany psu, który nie posiada pełnego, trzypokoleniowego rodowodu uznanego przez FCI.
– CACIB został przyznany psu zgłoszonemu do niewłaściwej klasy, który nie miał prawa pretendować do tego tytułu.
b) Zasady przyznawania Międzynarodowego Championatu Piękności (C.I.B.).
PSY RAS NIEPODLEGAJĄCYCH PRÓBOM PRACY
Aby otrzymać tytuł Międzynarodowego Championa Piękności, psy tych ras muszą uzyskać cztery certyfikaty na Międzynarodowego Championa Piękności (CACIB) w trzech różnych krajach, od trzech różnych sędziów, w minimalnym odstępie 1 roku (np. 1.01.2011 pierwszy CACIB i 1.01.2012 ostatni CACIB).
PSY RAS PODLEGAJĄCYCH PRÓBOM PRACY
Aby otrzymać tytuł Międzynarodowego Championa Piękności, psy tych ras muszą uzyskać w dwóch różnych krajach, od dwóch różnych sędziów dwa certyfikaty na Międzynarodowego Championa Piękności (CACIB).
Pomiędzy pierwszym a ostatnim wnioskiem CACIB musi upłynąć przynajmniej jeden rok (np. 1.01.2011 pierwszy CACIB i 1.01.2012 ostatni CACIB).
Ponadto psy tych ras muszą uzyskać:
– co najmniej trzecią lokatę lub ocenę „dobrą” podczas konkursów, na których przyznawany jest wniosek na Championat Pracy Krajowy (CPC). Jeśli próby oceniane są za pomocą punktów, nie bierze się pod uwagę oceny, a pies musi uzyskać co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów.
Wyjątek:
– foksteriery – podczas prób ocenianych metodą punktacji pies musi uzyskać w próbach norowania co najmniej 60 % możliwych do uzyskania punktów,
– psy użytkowe: patrz Regulamin Międzynarodowy dla Psów Użytkowych.
c) Zasady przyznawania Międzynarodowego Championatu Wystawowego (C.I.E.).
Tytuł ten może być przyznany psom ras poddawanych próbom pracy (zgodnie z nomenklaturą ras FCI).
Do uzyskania tytułu Międzynarodowego Championa Wystawowego pies musi spełnić następujące warunki:
– uzyskać cztery wnioski CACIB w trzech krajach od trzech różnych sędziów,
– pomiędzy pierwszym a ostatnim wnioskiem CACIB musi upłynąć przynajmniej jeden rok (np. 1.01.2011 pierwszy CACIB i 1.01.2012 ostatni CACIB).
d) Podania o Międzynarodowe Championaty należy kierować do FCI za pośrednictwem Zarządu Głównego ZKwP.

Klasy wystawowe
Psy mogą być zgłaszane na wystawę wyłącznie do jednej z następujących klas:
a) klasy młodszych szczeniąt – wiek od 4 do 6 miesięcy,
b) klasy szczeniąt – wiek od 6 do 9 miesięcy,
c) klasy młodzieży – wiek od 9 do 18 miesięcy,
d) klasy pośredniej – wiek od 15 do 24 miesięcy,
e) klasy otwartej – wiek powyżej 15 miesięcy,
f) klasy użytkowej – wiek powyżej 15 miesięcy, z certyfikatem użytkowości.
g) klasy championów – dla psów posiadających tytuły championa międzynarodowego lub krajowego polskiej lub zagranicznej organizacji kynologicznej uznanej przez FCI – nie dotyczy championatów młodzieżowych.
Kserokopię championatu należy dołączyć do zgłoszenia psa na wystawę.
W przypadku braku stosownych załączników przy zgłoszeniu do klasy użytkowej lub championów, organizator przenosi psa do klasy otwartej
h) klasy weteranów – dla psów i suk, które ukończyły 8 lat.
Datą decydującą o wieku psa jest dzień wystawienia (np. pies urodzony 15 maja może być wystawiony w klasie szczeniąt najwcześniej 15 listopada).